Zamień ten tekst na URL Webhooka

KSM - LOGO

Regulamin

REGULAMIN KLUBUSZCZĘŚLIWEJ MAMY
Postanowienia ogólne
1.     Koncept Bobo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Jana Heweliusza 11/811, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS:  0000945783, kapitał zakładowy 5 000 złotych (opłacony w całości), NIP 5833443273 dalej: „Koncept Bobo”), świadczy usługi w postaci odpłatnego udostępniania treści dla Klubowiczów Klubu Szczęśliwej Mamy, którzy za pośrednictwem strony www.klubszczesliwejmamy.pl zarejestrowali się jako członkowie Klubu Szczęśliwej Mamy (dalej „Usługa” bądź „Subskrypcja”).
2.     Klubowiczem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych) korzystająca z Usług, które świadczy Koncept Bobo przez przeglądarkę internetową, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Klubowicz”).
3.     Niniejszy Regulamin wiąże Koncept Bobo oraz Klubowicza, określając przy tym zasady członkostwa w Klubie Szczęśliwej Mamy. 

Zawarcie umowy o świadczeniu Usług
1.    Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Koncept Bobo, a Klubowiczem („Umowa”) następuje z chwilą dokonania płatności w celu opłacenia opłaty członkowskiej uprawniającej do Subskrypcji Klubu Szczęśliwej Mamy.
2.    W celu zawarcia Umowy, Klubowicz przed uiszczeniem opłaty za Subskrypcje jest zobowiązany do:
a.     prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.klubszczesliwejmamy.pl
b.     akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z Polityką Prywatności;
3.    Odmowa spełnienia przynajmniej jednego z powyższych warunków (wskazanych w ust. 1 i 2) skutkuje nie zawarciem Umowy. Skutek nie zawarcia Umowy następuje również w przypadku podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
4.    Czas trwania Umowy jest uzależniony od okresu Subskrypcji Klubu Szczęśliwej Mamy.
5.    Po zawarciu Umowy, Koncept Bobo prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klubowicza w trakcie rejestracji - potwierdzenie członkostwa w Klubie Szczęśliwej Mamy, a także fakturę potwierdzającą zapłatę. 

Rejestracja Konta Klubowicza
1.     W celu korzystania z Usługi, potencjalny Klubowicz musi założyć Konto Klubowicza, posiadać dostęp do sprzętu, systemów i dysponować odpowiednimi łączami, a także dokonać płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Rejestracja Konta Klubowicza”).
2.     Rejestracja Konta Klubowicza następuje za pośrednictwem strony www.klubszczesliwejmamy.pl, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w ramach którego potencjalny Klubowicz zobowiązany jest do podania:
        i.       imienia i nazwiska,
        ii.       adresu e-mail,
        iii.      numeru telefonu,
3.     Przy Rejestracji Konta Klubowicza, Klubowicz posiada możliwość wyboru płatności:
        a. Przelew: przelew online dokonany za pośrednictwem  bezpiecznego serwisu internetowego Przelewy24. Po dokonaniu wyboru potencjalny Klubowicz zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy potencjalnym Klubowiczem, a wybranym operatorem płatności.
        b. Karta płatnicza: płatność odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego serwisu internetowego Stripe. Po dokonaniu wyboru potencjalny Klubowicz zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności. Płatności są pobierane cyklicznie oraz automatycznie, w zależności od wybranej metody rozliczeniowej i w wysokości wybranej przez Klubowicza. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności i pobierane są do momentu anulacji Subskrypcji.
6.    W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej, Kubowicz zostanie poproszony o podanie wszystkich lub wybranych danych: imię i nazwisko jej posiadacza karty, adres e-mail, numer karty kredytowej/debetowej, kod CVV/CCV oraz termin ważności karty, a także Kraj lub region. Informacje wskazane w niniejszym ust. są informacjami osobistymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Klubowicz powinien przechowywać dane w taki sposób, aby zapewnić im ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
7.    Klubowicz jest odpowiedzialny za całość korzystania z Usługi, odbywającego się za pośrednictwem jego konta.
8.    Klubowicz ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje podane przy rejestracji są pełne i prawidłowe. Klubowicz powinien przeczytać i sprawdzić kompletność oraz prawdziwość swoich danych podanych w trakcie procesu rejestracji.
9.    W przypadku, gdy Klubowicz podejrzewa, że nastąpiło nieuprawnione korzystanie z jego danych wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Koncept Bobo. W przypadku, gdy Koncept Bobo ma podstawy sądzić, że dane zostały ujawnione lub są w inny sposób wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby nieupoważnione, Koncept Bobo będzie miała prawo niezwłocznie rozwiązać niniejszą Umowę.
10.  Aby korzystać z Usługi, Klubowicz musi posiadać niezbędne łącze internetowe. Klubowicz jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z takim łączem, w tym koszty przesyłu danych.
11.  Konto Klubowicza jest niezbywalne. W szczególności Klubowiczowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim.
12.  Klubowicz zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

Subskrypcja i Płatności
1.     Klubowicz w ramach opłaty i niezwłocznie po zawarciu Umowy uzyskuje dostęp do aktualnej zawartości treści dostępnych tylko dla członków Klubu Szczęśliwej Mamy oferowanych przez Koncept Bobo:
        a.     dostęp do Społeczności Klubu Szczęśliwej Mamy;
        b.     dostęp do kursu szkoły rodzenia;
        c.     dostęp do wszystkich organizowanych przez klub spotkań z ekspertami;
        d.     dostęp do wszystkich zgromadzonych materiałów w formie artykułów, webinarów, sesji Q&A;
        e.     możliwość zadawania pytań opiekunką klubu oraz ekspertom
2.     Opłaty z tytułu korzystania z Usługi będą naliczane zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.klubszczesliwejmamy.pl. Klubowicz może zapoznać się z wysokością obowiązujących opłat przed zawarciem Umowy, zaś procedura rejestracji przewiduje wyraźne potwierdzenie, że zamówienie Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.
3.     W zależności od wybranego okresu Subskrypcji wysokość opłaty będzie się różnić.
4.     W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu:
        a.    Klubowicz może wybrać jedną z dwóch form Subskrypcji zależną od okresu rozliczeniowego tj. 6 miesięcy lub 12 miesięcy,
        b.    opłata za Subskrypcję będzie jednorazowa i zależna od wybranego okresu Subskrypcji
        c.    przed upływem okresu wskazanego w pkt b, Koncept Bobo wyśle wiadomość email z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności, który przedłuża subskrypcję na kolejne 6 lub 12 miesięczne okresy.
5.     W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej:
        a.     Klubowicz może wybrać jedną z trzech form Subskrypcji zależną od wybranego okresu rozliczeniowego tj. 1 miesiąc, 6 miesięcy i 12 miesięcy,
       b.     Klubowicz zobowiązuje się, iż w dniu płatności zapewni odpowiednie środki na dokonanie opłaty za Subskrypcję,
        c.     po upływie okresu wskazanego w pkt b, opłata za subskrypcję będzie pobierana automatycznie z karty płatniczej Klubowicza.
6.     Koncept Bobo nie ponosi odpowiedzialności na właściwy kurs wymiany lub inne opłaty pobierane lub naliczane przez bank lub dostawcę usługi płatniczej.
7.     Koncept Bobo może oferować Usługę w cenie niższej niż standardowa na warunkach wskazanych w danej ofercie promocyjnej, określonych wyłącznie według własnego uznania.
8.     W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, Koncept Bobo wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klubowicza, powiadomienie o „nieudanej płatności” i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż 5 razy, pobrania należnej opłaty z karty kredytowej lub debetowej Klubowicza.
9.     W przypadku braku płatności w terminie, Koncept Bobo będzie także uprawniony do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Klubowicza do Usługi. Koncept Bobo będzie również uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy  jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 5 dni.

Korzystanie z Usługi
1.     Klubowicz może korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem. Klubowicz nie może samodzielnie podejmować następujących czynności:
        a)     korzystać z Usługi dla celów handlowych lub publicznych;
        b)     korzystać z Usługi w sposób bezprawny lub niewłaściwy;
        c)     kopiować/reprodukować, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać lub w inny sposób dystrybuować, edytować lub przekazywać bądź adaptować zawartość Usługi;
        d)     obchodzić, modyfikować, usuwać, zmieniać lub w inny sposób manipulować jakimikolwiek zabezpieczeniami, kodowaniem lub inną technologią lub oprogramowaniem, stanowiącymi część Usługi;
        e)     korzystać z Usługi z naruszeniem przepisów o prawie autorskim, innych przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
        f)      nie może zachęcać, ułatwiać lub powodować podejmowanie takich czynności przez osobytrzecie.
2.     Korzystanie z Usługi z naruszeniem postanowień ust. 1 będzie zawsze stanowić istotne naruszenie Umowy, które może skutkować zakończeniem świadczenia Usługi przez Koncept Bobo skutkiem natychmiastowym  

Uprawnienia i odpowiedzialność Koncept Bobo
1.     Koncept Bobo ma obowiązek dostarczenia Klubowiczowi Usługi pozbawionej wad, nadającej się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.     Koncept Bobo zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
3.     Koncept Bobo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z potencjalnym Klubowiczem, bądź rozwiązać ją z Klubowiczem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
4.     Koncept Bobo nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Koncept Bobo, za które Koncept Bobo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej. 

Modyfikacje i zmiany
1.     Klubowicz wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Koncept Bobo ma prawo, w uzasadnionym zakresie, wprowadzać zmiany w zakresie opłat i innych postanowień niniejszego Regulaminu. Klubowicz zostanie powiadomiony o tak wprowadzanych zmianach za pośrednictwem wiadomości elektronicznej dostarczonej na adres e-mail wskazany przez Klubowicza, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wejściem w życie takiej zmiany lub modyfikacji. W związku ze zmianą, Klubowicz będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. Koncept Bobo powiadomi Klubowicza w przesłanym zawiadomieniu o przysługującym mu prawie wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy Klubowicz nie wypowie Umowy przed wejściem takiej zmiany w życie, uznaje się, że Klubowicz zaakceptował tak wprowadzoną zmianę.
2.     Klubowicz niniejszym wyraźnie potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Koncept Bobo ma prawo w znacznym stopniu wprowadzić istotne zmiany do zawartości objętej niniejszą Usługą. Klubowicz zostanie powiadomiony o takich zmianach w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną dostarczoną na adres e-mail wskazany przez Klubowicza, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wejściem w życie takiej zmiany lub modyfikacji. W związku z wprowadzeniem istotnej zmiany, Klubowicz będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem nadzień wejścia w życie takiej zmiany. Koncept Bobo powiadomi Klubowicza w przesłanym zawiadomieniu o przysługującym mu prawie wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy Klubowicz nie wypowie Umowy przed wejściem w życie zmiany, uznaje się, że zaakceptował tak wprowadzoną zmianę.
3.     W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 1 i 2, jeżeli Klubowicz dokonał płatności dotyczącej okresu po rozwiązaniu Umowy, Koncept Bobo dokona proporcjonalnego zwrotu nadwyżki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia rozwiązania Umowy. 

Prawa własności intelektualnej
1.     Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do strony internetowej jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Koncept Bobo.
2.     Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Koncept Bobo lub Użytkownika wprowadzającego je do stronyinternetowej.
3.     Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów wprowadzanych przez Koncept Bobo i udostępnianych na stronie internetowej dysponuje Koncept Bobo.
4.     Zabronione jest bez zgody Koncept Bobo wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści prezentowanych na stronie internetowej, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.
5.     Umowa zawarta z Koncept Bobo w żaden sposób nie powoduje przeniesienia na Klubowicza prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do zawartości Usługi lub samej Usługi. 

Prywatność
5.      Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Subskrypcji określa Polityka Prywatności, której treść Klubowicz akceptuje rejestrując Konto Klubowicza - brak akceptacji wskazanego dokumentu uniemożliwia zarejestrowanie Konta.
6.      Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klubowicza jest Koncept Bobo sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-890), ul. Jana Heweliusza 11/811, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000945783, NIP 5833443273.
7.      Dokonując rejestracji, Klubowicz może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Klubowicza, działalności Administratora, jak również jego partnerów biznesowych.
8.      Szczegółowe informacje o udostępnianiu danych, a także o przysługujących Klubowiczowi prawach w związku z przetwarzaniem jego danych zawiera Polityka Prywatności. 

Reklamacje
9.      Wszelkie reklamacje związane z Usługą, a także pytania dotyczące członkostwa należy kierować do Koncept Bobo na adres poczty elektronicznej pod adresem kontakt@konceptbobo.pl.
10.    Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Klubowicza (podany przy Rejestracji) oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
11.    W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Koncept Bobo rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Klubowicza, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Koncept Bobo zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Klubowicza o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klubowicza przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

Odstąpienie od Umowy
1.      Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Klubowiczowi, który zawarł z Koncept Bobo Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
2.     Klubowicz ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
3.     Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Klubowicza, złożonego w formie pisemnej i doręczonego Koncept Bobo drogą elektroniczną – kontakt@konceptbobo.pl.
4.     Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na Usługę nie przysługuje Klubowiczowi zarejestrowanemu w przypadku, gdy za jego zgodą Koncept Bobo rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
5.     Wciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klubowicza o odstąpieniu od Koncept Bobo zwróci Klubowiczowi wszystkie dokonane przez niego płatności.   

Postanowienia Końcowe
1.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.     Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na www.konceptbobo.pl.
3.     Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2022 roku.    

Wszystkie kursy

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© Koncept Bobo 2023
Made with 💜 by Paweł