Zamień ten tekst na URL Webhooka

KSM - LOGO

Polityka prywatności

Polityka prywatności
INFORMACJE WSTĘPNE

Szanując prawo do prywatności oraz ochronę Państwa danych osobowych dokładamy najwyższych starań, aby zapewnić Państwu odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności, w której zostały określone najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). 

ADMINISTRATOR DANYCH

Koncept Bobo Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku(80-890), ul. Jana Heweliusza 11/811, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS:  0000945783,kapitał zakładowy 5 000 złotych (opłacony w całości), NIP 5833443273 (dalej: „Koncept Bodo”). 

POZYSKANIEDANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Koncept Bobo zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań. Dane są zbierane za pośrednictwem serwisu internetowegooraz aplikacji mobilnej w związku z tym cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania będą zależne od łączących nas z Państwem relacji: 

I.       Klubowicze „KLUB Szczęśliwej mamy”
Dane Osobowe podane w formularzu w serwisie internetowym przy rejestracji konta (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data porodu) orazpozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z serwisu internetowego. 

Cel przetwarzania i podstawa prawna
1. W celu dołączenia do Klubu Szczęśliwej Mamy na żądanie osoby fizyczne tj. subskrypcja, członkostwo w Klubie Szczęśliwej Mamy oraz benefity z tym związane (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku gdy takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
5. także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
- w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do klubowiczów. 

Okres przechowywania danych -
Dane osobowe będą przetwarzane na czas przyłączenia się do  „KLUB ‘u Szczęśliwej Mamy”  jako klubowicza. Państwa dane będą też przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

II.       Użytkownicy aplikacji mobilnej „Asystent ciąży”, Klubowicze oraz potencjalni Klubowicze „KLUB Szczęśliwej Mamy” i adresaci działań marketingowych.
Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta w aplikacji mobilnej, a także dane podane w formularzach w serwisach internetowym należących do Koncept Bobo (w szczególności: imię, adres e-mail i data porodu) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej; 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:
1.w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Koncept Bobo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na marketingu usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Koncept Bobo (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
- newsletter (wysyłka informacyjna),
-przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),
- przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms).
2.wcelach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku gdy takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4.takżew związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesówadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) :
‍- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
- w celach statystycznych, związanych z poprawąefektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do subskrybentów. 

Okres przechowywania danych - Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane tylko na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Koncept Bobo i związanych z nimi roszczeniami. 

III.       Uczestnicy webinarów
Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji na webinar (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z serwisu internetowego. 

Cel przetwarzania i podstawa prawna
1. w celu organizacji webinar, obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), realizacji postanowień regulaminu webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i RODO),
3. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku gdy takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
- w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do uczestników wydarzeń,
- w celu prowadzenia marketingu i promocji wydarzeń organizowanych przez Administratora,
- w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawno autorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości), 

Okres przechowywania danych -
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji webinaru. 

IV.       Uprawnienia konsumenckie Klubowiczów oraz Użytkowników (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
Dane Osobowe wymagane do realizacji Państwa praw, podane w zgłoszeniu (imię i adres e-mail) 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:
1. w celu rozpatrzenia m. in. wniosku, reklamacji bądź prawa do rękojmi (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
2. w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
4. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6ust. 1 lit. c RODO).
5. w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1lit. a RODO).
6. także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
- w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do uczestników wydarzeń, 

Okres przechowywania danych -
dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a w razie przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do czasu ich przedawnienia prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane za zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w serwisie internetowym, bądź aplikacji mobilnej.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dołączenie do KLUB ‘u Szczęśliwej mamy, zarejestrowanie się w aplikacji mobilnej „Asystent ciąży”  oraz wzięcia udziału w organizowanych przez Koncept Bobo webinarach.

UDOSTĘPNIENIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH
Koncept Bobo informuje, że w związku z prowadzoną działalnością i w ramach realizacji celów przetwarzania może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym np. partnerzy biznesowi, dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w serwisie internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Koncept Bobo. Podmiotami takimi mogą być w szczególności:    
I.   Podmioty świadczące na rzecz Koncept Bobo usługi w zakresie prowadzenia bieżącej działalności, jak biura rachunkowe i prawne, podmioty utrzymujące infrastrukturę techniczną , przy wykorzystaniu której Koncept Bobo prowadzi działalność.   
II.   Podwykonawcy usług świadczonych przez Koncept Bobo;  
III.   Podmioty biorące udział w Kampaniach reklamowych realizowanych przez Koncept Bobo; 
IV.   Partnerzy biznesowi Koncept Bobo –współorganizatorzy konkretnych działań. Aktualna lista partnerów jest dostępna TUTAJ

Koncept Bobo informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:    
I.   Prawo do wycofania zgody,   
II.   Prawo do usunięcie danych osobowych,  
III.   Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych - składając sprzeciw, należy wskazać przyczyny, 
IV.   Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,  
V.   Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 
VI.   Prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych do innego podmiotu.  

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE
Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Stronę internetową do przeglądarki Użytkownika Strony, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Strony internetowej za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Stronę internetową.

Podczas korzystania przez Państwa ze Strony internetowej mogą być zapisane pliki tekstowe (Pliki cookies).

Koncept Bobo przechowuje logi serwera, a rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny. Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do Koncept Bobo dane dotyczące wersji przeglądarki, czasu dostęp i ilości danych, adresu IP, które to dane wykorzystywane są w celu poprawy działania Strony internetowej, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych.

Stosowane przez Koncept Bobo Pliki cookies są bezpieczne dla Państw urządzeń. Mają one na celu wyświetlanie Strony internetowej zgodnie z Państwa preferencjami, pozwalając zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Koncept Bobo wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
I.    Cookies sesyjne: pozostają na Państwa urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowejlub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane z urządzenia;
II.    Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia.

Koncept Bobo może wykorzystywać Pliki cookies własne (umieszczone przez nas) oraz zewnętrzne (umieszczone przez zewnętrzne podmioty). Koncept Bobo, oprócz Plików cookies może wykorzystywać również inne podobne technologie, w tym technologię web storage. Technologia web storage, składająca się z local storage i session storage, jest podobna do Plików cookies, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Strony internetowej. Zarówno Pliki cookies jak i zmienne web storage mogą być usuwane po zamknięciu Państwa przeglądarki (sesyjne Pliki cookies i zmienne session storage) lub przechowywane dłużej (trwałe Pliki cookies oraz zmienne local storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniu. Informacje o stosowanych technologiach dostępne są dla Państwa w informacji dotyczącej stosowanych plików cookies wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń mają Państwo prawo skontaktować się z Koncept Bobo w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Wchodząc pierwszy raz na Stronę internetową wyświetlona zostaje informacja na temat stosowania Plików cookies. Jeżeli podjęli Państwo od razu decyzję o akceptacji stosowania Plików cookies w pełnym zakresie należy kliknąć „Wyrażam zgodę” – oznacza to wyrażenie zgody przez na stosowanie Plików cookies wszystkich kategorii, które są wykorzystywane. Aby dowiedzieć się więcej i dodatkowo zarządzać udzielanymi zgodami mogą Państwo kliknąć w przycisk „Preferencje”, a następnie wyrazić lub odmówić zgody na stosowanie Plików cookies poszczególnych kategorii oraz kliknąć w przycisk „Potwierdź wybór”. Po „Wyrażeniu zgody” i/lub „Potwierdzeniu wyboru” dotyczącego stosowania Plików cookies, informacja na temat ich stosowania jest cały czas dostępna na Stronie internetowej pod przyciskiem „Pliki cookies” dostępnym w bocznej części Strony internetowej. W każdym czasie istnieje możliwość zmiany swoich preferencji dotyczących wyrażonych zgód na stosowanie Plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych Plików cookies należy kliknąć w przycisk „Polityka prywatności”, co spowoduje przekierowanie do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie związane m.in. ze stosowanymi Plikami cookies.

W ramach preferencji dotyczących wyrażenia zgody na stosowanie Plików cookies poszczególnych kategorii, wyróżnić można następujące:     
I.     konieczne – są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu;    
II.     analityczne – mają na celu w szczególności uzyskanie przez Koncept Bobo wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo;   
III.     marketingowe – mają za zadanie śledzić ruch Państwa w Internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika;  
IV.     inne– Pliki cookies, których nie udało się przypisać do powyższych kategorii i/lub są w trakcie ustalania zakresu ich stosowania.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych web storage w urządzeniu użytkownika. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Strony internetowej. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji przeglądarki można znaleźć w informacjach zamieszczanych przez poszczególnych dostawców rozwiązań w postaci przeglądarek internetowych. Przykładowo informacje takie można znaleźć pod poniższymi linkami:
I.      https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek
II.     https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Należy pamiętać, że wyłączenie bądź ograniczenie stosowania Plików cookies lub zmiennych web storage może wpłynąć na korzystanie ze Strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie.

Koncept Bobo wykorzystuje własne Pliki cookies oraz może wykorzystywać podobne technologie w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookies wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej Państwa wizyty oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń mają Państwo prawo skontaktować się z Koncept Bobo w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Koncept Bobo danych usługi wykorzystuje Pliki cookies zewnętrzne (podmiotów trzecich) w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookies wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń mają Państwo prawo skontaktować się z Koncept Bobo w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Koncept Bobo nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. 

KONTAKTW SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
W każdej chwili mogą się Państwo kontaktować w sprawie Polityki Prywatności oraz danych osobowych z Koncept Bobo, w związku z tym wszelkie zapytania, zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych, prosimy kierować do Koncept Bobo wiadomości e-mail na adres: rodo@konceptbobo.pl 

POSTANOWIENIAKOŃCOWE
Serwisy internetowe należące do Koncept Bobo mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Koncept Bobo zachęca, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych,  jednocześnie przypominając że niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Koncept Bobo. Koncept Bobo zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, która może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
I.       zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratorów lub prawa
i obowiązki podmiotów danych;I
I.       rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

Kocept Bobo każdorazowo umieści w ramach strony serwisów internetowych i w aplikacji mobilnej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.  

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia ….2022.
© Koncept Bobo 2023
Made with 💜 by Paweł